Regulamin sklepu internetowego Absolwent Wydawnictwo Akcydensowe Edward Ścibior

z 23 maja 2014

ze zmianami z dnia 24.06.2014

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.absolwentdrukimedyczne.pl, zwanego dalej Portalem.

1.2. Właścicielem i administratorem strony www.absolwentdrukimedyczne.pl jest firma Absolwent Wydawnictwo Akcydensowe Edward Ścibior z siedzibą w Olsztynie przy ul. Fryderyka Leyka 7, o numerze NIP: 739-229-37-61, REGON: 510838618, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Olsztyn, zwana dalej Drukarnią.

1.3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Drukarni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.4. Administratorem portalu jest właściciel i upoważniony pracownik Drukarni.

II. Zasady korzystania z Portalu

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Drukarni jest podanie wymaganych danych w formularzu na Portalu, w tym podanie aktualnych danych kontaktowych.

2.2. Złożenie zamówienia poprzez Portal oznacza zaakceptowanie treści Regulaminu.

2.3. Klientem Portalu mogą być osoby prawne i fizyczne.

2.4. Administrator Portalu może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora Portalu za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Drukarni.

2.5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Drukarni.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, Portal podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.

2.7. Klient Portalu nie może:

a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Drukarni,

2.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,

b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.

3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę www.absolwentdrukimedyczne.pl, wypełnić formularz z danymi kupującego bądź założyć konto, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.

3.3. Po kliknięciu przycisku „zamów” Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może wybrać metodę płatności oraz sposób dostawy.

3.4. Kliknięcie przycisku „zamów” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany wcześniej adres. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:

a) przedmiot Zamówienia oraz jego numer,

b) łączną cenę zamawianych produktów lub usług

c) sugerowaną metodę płatności oraz dostawy,

d) adres domyślny pod jaki Drukarnia dostarczy przesyłkę i w jakim czasie

3.5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich warunków sprzedaży.

3.6. Akceptacja przez Klienta wszystkich warunków sprzedaży stanowi oświadczenie woli zawarcia z Drukarnią Umowy sprzedaży oraz, dla Zleceń już opłaconych lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z zakupu.

3.7. Z uwagi na fakt, iż właściwości niektórych zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy w przypadku zamówienia tego typu produktu.

3.8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przyjęcie i realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Wysyłka poza granice administracyjne Rzeczpospolitej Polski może się odbyć po indywidualnej konsultacji Drukarni z kupującym.

4.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich. Kurier dostarcza paczki
w 24 h w dni robocze. Cennik wysyłki podany został w tabeli 4.1.

tabela 4.1. Cennik wysyłki

 

Pocztex Paczka krajowa

waga paczki

paczka pobraniowa

paczka zwykła

do 10 kg

19,50 zł

16,50 zł

powyżej 10 kg

24,00 zł

21,00 zł

Maksymalna masa pojedynczej paczki to 30 kg.

4.3. Dostawa zamówionych Produktów na terenie miasta Olsztyn odbywa się autem firmowym. Koszt dostawy wynosi 9,90 zł brutto dla zamówień nieprzekraczających 15 kg. Za każde kolejne 15 kg obowiązuje dopłata 4,50 zł brutto. Czas tej dostawy jest uzgadniany indywidualnie z klientem.

4.4. Klient może odebrać zamówienie w siedzibie firmy.

4.3. Termin realizacji Zlecenia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Przy zamówieniach produktów o indywidualnym wzorze termin może wynieść maksymalnie 14 dni roboczych.

4.4. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na Portalu terminami realizacji Zleceń i dostaw. Drukarnia dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn.

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt Produktu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.

5.2. Płatności za Zamówienie można dokonać:

a) gotówką w siedzibie firmy,

b) korzystając z przelewu bankowego (tylko dla wybranych klientów) - płatność w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury,

c) wybierając opcję „płatność za pobraniem” - płatność kurierowi w momencie otrzymania wysyłki.

5.3. Dokonując zakupów na Portalu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej wraz z zamówionym towarem.

VI. Wzory klientów

6.1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.

6.2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu klienta.

6.3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.

6.4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.

6.5. Dane przesyłane do Drukarni archiwizowane są bezterminowo.

VII. Reklamacje i zwroty

7.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji lub zwrotu jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na Portalu lub zgłoszenie reklamacji/ chęci zwrotu drogą telefoniczną.

7.2. Zgłoszenie reklamacyjne/ chęć zwrotu powinna zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

7.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji lub zwrotu upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

7.4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Powyższy termin jest nieprzekraczalny dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.

7.5. Reklamacje/ zwroty przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy Drukarni. Te, które wpłyną w danym dniu po godzinach pracy, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.

7.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

7.7. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.

7.8. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.

7.9. Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.

7.10. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:

a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,

b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,

c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,

d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,

e) różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.

7.11 Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.

7.12. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie zarchiwizowanych próbek. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.

7.13. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.

7.14. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

7.15. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego Portalu są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na Portalu. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.

7.16. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

7.17. Zwroty nieuszkodzonego towaru (będącego w identycznym stanie jak w momencie zakupu) można dokonać osobiście lub odesłać na adres Drukarni. Koszt zakupu i wysyłki zostanie zwrócony przez Drukarnię w ciągu 14 dni w formie przelewu na konto Kupującego bądź gotówkowo.

7.18. Towar uszkodzony (niebędący w identycznym stanie jak w momencie zakupu) nie podlega zwrotom.

7.19. Klient ma prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową kupna- sprzedaży (prawo domniemanej wady fabrycznej towaru) w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu.

VIII. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu

8.1. Drukarnia podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8.3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2. Oferta i podane ceny mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Firma Absolwent zastrzega sobie prawo do zmiany, w każdym czasie, warunków i zakresu oferty oraz cen podawanych na tej stronie internetowej.

9.3. Oferowane druki objęte są 23% stawką VAT.

Definicje

1. Klient – osoba prawna lub fizyczna dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.absolwentdrukimedyczne.pl.

4. Portal – sklep internetowy dostępny pod adresem www.absolwentdrukimedyczne.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

5. Produkty - materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Absolwent Wydawnictwo Akcydensowe Edward Ścibior, a Klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego www.absolwentdrukimedyczne.pl.

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

9. Proces zakupowy - ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez portal www.absolwentdrukimedyczne.pl. Właścicielem portalu oraz administratorem danych jest Absolwent Wydawnictwo Akcydensowe z siedzibą w Olsztynie przy ul. Fryderyka Leyka 7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Olsztyn.

Zabezpieczenie danych

Naszym Klientom zapewniamy pełne bezpieczeństwo podczas dokonywania zakupów na naszym portalu, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. W tym celu gromadzimy tylko niezbędne minimum informacji potrzebnych do realizacji zamówień. Przesyłanie informacji w zakresie Twoich danych osobowych, które podajesz na naszych stronach odbywa się pomiędzy naszym serwerem a Twoim komputerem z użyciem protokołu SSL (Secure Socjet Layer). Administratorzy naszego systemu regularnie kontrolują i ulepszają stosowane przez nas zabezpieczenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności musisz zachować w poufności login i hasło do portalu i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z portalu. Jeśli tego nie uczynisz, portal zrobi to automatycznie po upływie 15 minut.

Jakie dane zbieramy?

W trakcie procesu zakładania konta na portalu zapytamy Ciebie przede wszystkim o adres e-mail i hasło, którym będziesz się posługiwał podczas logowania. Na dalszym etapie składania zamówienia zostaniesz poproszony także o podanie nam danych niezbędnych do realizacji Twoich zamówień, czyli imię, nazwisko, adres wysyłkowy, numer telefonu, dane do faktury.

Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Przekazane przez Ciebie dane osobowe wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży oraz obsługi płatności. Nie udostępniamy ich podmiotom trzecim w celach marketingowych lub reklamowych. Podane przez Ciebie dane przekazujemy wyłącznie firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojego konta płatnością za zlecenie oraz firmom kurierskim w celu dostarczenia przesyłki pod wskazany przez Ciebie adres. Dane zbierane automatycznie mogą zostać wykorzystane do personalizacji zawartości naszych stron i analizy zachowań użytkowników. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a portalem, wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Po dokonaniu zakupu towaru otrzymasz od nas e-mail dotyczący Twojej transakcji. Możliwy jest także kontakt telefoniczny w celu omówienia niejasnych lub ważnych kwestii dotyczących Twojego zamówienia. Informacje handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie. W każdej chwili możesz zrezygnować z tej opcji wysyłając na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wiadomość emailową z rezygnacją.

Prawa przysługujące naszym Użytkownikom

Jako nasz Klient masz możliwość podglądu i edycji swoich danych po zalogowaniu się na swój profil. W sytuacji wystąpienia problemów z logowaniem prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przysługuje Tobie także prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Twój temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Twoich danych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas każdego pobytu na naszym portalu automatycznie zbieramy dane dotyczące Twojej wizyty, w tym: adres IP, nazwę domeny, typ systemu operacyjnego itp.

Inne strony internetowe

W ramach portalu mogą okresowo pojawiać się linki do innych witryn. Takie strony działają niezależnie od portalu i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

© 2018 Absolwent Wydawnictwo Akcydensowe. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme.

Please publish modules in offcanvas position.